1. Общи условия
•     Настоящите общи условия регламентират отношенията между “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево  ул. Опълченска 38, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204058608 и Потребителите ползващи фирмения Сайт, намиращ се на https://natural-wood-furniture.com
•     Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА.
•    “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.
•     Договорът за продажба от разстояние между “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД“.
•     Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.
•     Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.

2. Отговорност
•    “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности.
•     “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски.
•     “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

3. Регистрация

•     Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.
•     Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.
•     Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация на посочения от него електронен адрес.

4. Цени
•     Всички представени в Сайта цени са в Български Лева.
•     “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на покупката цена.
•     Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е в червено.
•     В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж.

5. Поръчки
•     Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.
•     Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.
•     Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата и заплатени с един от възможните начини на плащане. Тази стока ще бъде доставена на регистрирания Потребител в рамките на 4 работни дни.
•     При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.
•     Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.
•     Краен срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка. (Под дата на доставка се разбира доставка в склад на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД).

6. Плащане
Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:
•     Наложен платеж . – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.
•     Банков превод – Банков превод може да бъде направен на:

АЛЕКРА ТРЕЙД ООД”,
IBAN КОД: BG68 SOMB 9130 1060 6111 01
BIC КОД: SOMBBGSF ,
Общинска банка АД

7. Доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки
•     Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.
•     Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” или на куриерска фирма “Спиди АД” или с “Еконт ЕООД”
•     При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
•     Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
•     При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
•     Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени със служител на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД”, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка.
•      При доставка на закупена стока с договорена услуга Транспорт, стоката се получава от транспортното средство, с което се доставя стоката. В услугата Транспорт не се включва пренасянето на стоката от транспортното средство до входната врата на сградата.
•     При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
•     При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

8. Връщане на стока
•     На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
1.    Потребителят предварително писмено да информира “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД“, на следния имейл адрес: naturalwoodfurniturebg@gmail.com, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

a. Дали стоката ще бъде върната от Клиента в магазина на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД”, или дали стоката ще бъде доставена в магазина от куриер.
b. банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2.    Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
3.    Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
4.    Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД“, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
5.    В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.

Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат за Потребители, закупили стоки на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” от електронния магазин на фирмата.

9. Защита на личните данни

•    Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

•     Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД, съгласно Политиките за поверителност .

•    “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

•    При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

10. Авторско право
•     Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД“. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” за това.

11. Политика на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” за използването на „бисквитки“(cookies)
•     “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.
Повече информация за бисквитките на нашата страница може да получите ТУК

12. Други
•     “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.
•     “АЛЕКРА ТРЕЙД ООД” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
•     За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд.